FATKA KULENOVIĆ kandidatkinja za Skupštinu USK

dr.sc. Fatka Kulenović, rođena je u Bihaću 20. januara 1971. godine gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine je diplomirala i stekla zvanje profesor matematike i informatike. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je magistrirala 2004. godine, zatim i doktorirala 2014. godine i stekla akademski stepen doktora matematičkih nauka. Od 1996. godine zaposlena je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću gdje je prošla sve stepenice od asistenta, višeg asistenta do danas profesora trenutno u zvanju docenta i prodekana za naučno-istraživački rad. Do sada ima objavljenih 33 naučnih i stručnih radova i aktivno je učestvovala u nekoliko međunarodno priznatih projekata. Svoj politički angažman gradila je postepeno kada je ostvarila veliki dio svojih privatnih i poslovnih planova i kao rezultat toga je od 2016. godine i predsjednica Gradske organizacije SDP Bihać. Sigurno je prepoznata kao jedna od najaktivnijih vijećnika/ica što su joj potvrdili i građani svojom ponovnom podrškom za Gradsko vijeće u Bihaću. Svojim političkim angažmanom nastoji afirmisati žene i mlade da ne budu samo posmatrači, već i aktivni učesnici u kreiranju političkih dešavanja u svojoj sredini. Žena je sa stavom i prepoznatljivim političkim gardom što je uspješno prezentirala i kao predsjednica Kluba vijećnika SDP u Gradskom vijeću. Kako često ističe ono što joj je najvažnije, supruga je i ponosna majka dvoje djece.
ZEMLJA ZA SVE NAS!